Brief Centra voor Levensvragen aan Tweede Kamer

Een elftal Centra voor Levensvragen hebben in een brief aan de vaste Kamercommissie van VWS hun bezorgdheid geuit over de voorgenomen korting op de subsidie voor de uitvoering van geestelijke verzorging thuis en het beleid wat op dit moment wordt uitgevoerd door VWS en de landelijke stuurgroep geestelijke verzorging. In een online bijeenkomst op 27 mei jl. werd mondeling een halvering van de oorspronkelijke subsidie aangekondigd en werd aangegeven dat in 2021 nog maar twaalf van de zevenenveertig bestaande Centra een subsidieaanvraag mogen doen.

Uiterlijk 16 augustus aanstaande zou per regio bekend moeten zijn welk geregistreerd rechtspersoon vóór 1 oktober 2021 de subsidieaanvraag doet. Deze regio, ter grootte van een of twee provincies, wordt daarbij eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële besteding van deze gelden. Lokale Centra voor Levensvragen mogen blijven bestaan, maar hoe dat vorm gaat krijgen is nog onduidelijk. Er zijn geen criteria gegeven om tot een regio-indeling te komen. Ook is nog totaal niet helder welke verantwoordelijkheden zo’n regiocentrum heeft en welke risico’s dit met zich meebrengt. Het is in de ogen van de Centra onmogelijk om op een zo’n korte termijn met deze vage kaders een dergelijke ingrijpende organisatiewijziging door te voeren.

De briefschrijvers ervaren de gang van zaken als een miskenning van hun inzet en een onderschatting van wat geestelijke verzorging thuis vraagt. Lokale coördinatie en matching van vraag en aanbod blijft nodig om de Centra verder te ontwikkelen, bekendheid te geven en te zorgen voor een goede inzet van geestelijke verzorgers, zodat aan de groeiende behoefte blijvend kan worden voldaan.

De Centra vragen de leden van de vaste commissie met klem om de voorgenomen bezuinigingen kritisch te bezien en om voldoende tijd te gunnen voor de transitie. Om van de Centra te verwachten dat zij tussen nu en 16 augustus 2021 een totale herstructurering moeten doorvoeren, ervaren zij als onbehoorlijk bestuur.

Op 24 juni a.s. is de procedurevergadering van de Vaste Kamercommissie VWS waarin de brief van de Centra aan de orde komt.

Deel dit bericht
Scroll to Top